*
*
*

PKF Finconta

Cunostinte locale, expertiza globala

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND
PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, PKF Finconta S.R.L. are obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate.

Aceste date vor putea fi folosite de către PKF Finconta S.R.L. pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății (respectiv prestarea de servicii de contabilitate, servicii de consultanță fiscală, audit etc.), inclusiv pentru emiterea facturilor, confirmarea solicitărilor de servicii, diverse oferte, îndeplinirea obligațiilor legale aferente domeniului de activitate al societății noastre etc.

Societatea noastră va prelucra, în principal, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, cetățenia, profesia, telefon/fax/email, adresa sau reședința, date bancare, codul numeric personal, sexul.

Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Spre exemplu, autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari și în consecință, nu va fi necesar consimțământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanțele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfășurării unei anchete).

Datele cu caracter personal primite de PKF Finconta S.R.L. vor fi:

  • prelucrate cu buna credință și în conformitate cu dispozițiile legale;
  • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
  • adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
  • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și prelucrate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către PKF Finconta S.R.L. sau altor companii din același grup ori furnizorilor de servicii ai acestora, în vederea realizării obiectului de activitate al societății noastre.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa prin email la office@pkffinconta.ro.

Toate informațiile furnizate prin intermediul site-ului trebuie să fie adevărate, exacte, complete și, după caz, actualizate într-un termen rezonabil. Va informăm că informațiile eronate nu vor fi luate în considerare și nu ne vor angaja în raporturile cu dumneavoastră sau cu terții. Dacă unele din date sunt incorecte, rugăm persoana vizată să ne informeze cât mai curând posibil.

Pentru datele cu caracter personal transmise pe cale electronică, societatea noastră nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate.

PKF Finconta S.R.L. ia toate masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Pentru mai multe informații privind prelucrările de date cu caracter personal, puteți consulta site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa www.dataprotection.ro.

Get In Touch

Completati formularul pentru a ne contacta

* *
*